Wesprzyj nas...

Pomóż nam pomagać innym.

Przekaż darowiznę 1% dla Progresji

Senat przyjął w czwartek, 21 grudnia 2017 r., po godz. 20 nowelę Kodeksu wyborczego autorstwa PiS, która wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Senatorowie przyjęli też poprawki, jedna z nich umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom z niepełnosprawnością.

Za przyjęciem noweli wraz z poprawkami głosowało 60 senatorów, przeciw było 21, a jeden wstrzymał się od głosu.

Nowela Kodeksu wyborczego przyjęta przez Sejm znosi możliwość głosowania korespondencyjnego. Senat opowiedział się za przywróceniem takiej możliwości tylko dla osób z niepełnosprawnością.

Za taką poprawką było 85 senatorów, 1 był przeciw.

„Po doświadczeniach z komunizmem”
Senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem zgłoszonych przez PiS poprawek, które zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Zgodnie z poprawkami „w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń” zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów; w przypadku szefa Krajowego Biura kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch.

Poprawka zapewnia też PKW możliwość odwołania szefa KBW przez PKW w uzgodnieniu z ministrem spraw wewnętrznych.

Wcześniej Senat nie zgodził się na wniosek PO o odrzucenie zmian w prawie wyborczym w całości. Za odrzuceniem nowelizacji było 22 senatorów, 61 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przed głosowaniami o odrzucenie w całości zmian w przepisach wyborczych apelował wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO), wskazując, że przyjęcie noweli oznaczać będzie usunięcie z PKW oraz ze stanowisk komisarzy wyborczych niezawisłych sędziów.

- Ten system oparty na niezawisłych sędziach, został wprowadzony po naszych doświadczeniach z komunizmem, kiedy urzędników wyborczych, zależnych od partii politycznej mianowała ówczesna Rada Państwa. Ta ustawa cofa tę zasadę, cofa zasadę, że w tych instancjach wyborczych funkcjonowali niezawiśli sędziowie – zauważył senator PO. – Z całym przekonaniem składam wniosek o odrzucenie tej ustawy i proszę o poparcie, proszę o refleksję – dodał Borusewicz.

Co z niesamodzielnymi?
Jan Filip Libicki (PO) apelował do senatorów o przywrócenie dotychczasowych rozwiązań dotyczących głosowania korespondencyjnego. Jak argumentował, poprawka zgłoszona przez senatorów PiS, przywraca prawo oddania głosu w ten sposób „w formie okrojonej, która dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych”. Jak zauważył, możliwość takiego głosowania nie dotyczy „osób np. niesamodzielnych czy mało samodzielnych, osób starszych, które formalnie nie są orzeczone, a też mają trudność z tym, żeby brać udział w wyborach”.

- Chcę zwrócić też uwagę, że ograniczanie tej formy głosowania jest niezgodne z ONZ-owską Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych, która jasno mówi o pełnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a więc także w akcie wyborczym – dodał senator, który sam porusza się na wózku.

Jako „dobre rozwiązanie” ocenił po zakończeniu głosowań przyjętą przez senatorów poprawkę przywracającą możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób z niepełnosprawnością marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, których utrzymania chcieli przedstawiciele opozycji, głosować korespondencyjnie głosować może wyborca, który zgłosi taki zamiar wójtowi do 15. dnia przed dniem wyborów; za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 18. dnia przed dniem wyborów.

Definicja znaku „x”
W czasie prac senackich Platforma chciała też wprowadzenia poprawek dotyczących m.in. wejścia w życie noweli. Senatorowie PO proponowali, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Postulowali również powrót do dotychczasowej definicji znaku „x” na karcie wyborczej.

Zgodnie z nowelą wprowadzona zostaje nowa definicja znaku „x” na karcie do głosowania – znak „x” to „co najmniej dwie przecinające się linie”.

„Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu” – zapisano w ustawie.

Co jeszcze zmienia ustawa?
Uchwalona przez Sejm w ubiegły czwartek nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Nowela wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. W noweli zapisano, że przepis ten „nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej wygaśnie po wyborach parlamentarnych w 2019 r. Zostanie ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a nie – jak do tej pory – delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy.

W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski będzie obowiązkowy. Wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nowela wprowadza także inicjatywę uchwałodawczą w samorządach. W gminie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. – co najmniej 200, w gminie powyżej 20 000 tys. – co najmniej 300. W przypadku powiatu do 100 tys. mieszkańców inicjatywę ma co najmniej 300 osób, powyżej 100 tys. – 500. W województwie inicjatywę ma grupa co najmniej 1 tys. mieszkańców.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive