image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

13 lipca 2018 r. rząd ogłosił projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Skąd znajdą się w nim pieniądze? Co będzie z tych środków finansowane?

Celem powstania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest wsparcie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnością. Dysponowanie Funduszem należeć będzie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Cel powstania Funduszu opisany też został w tzw. OSR (czyli ocenie skutków regulacji) do projektu.

„Konieczność wprowadzenia nowej regulacji wynika z potrzeby zapewnienia dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych – czytamy w załączonym do ustawy uzasadnieniu. – Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami. Obecne wsparcie obejmuje wybrane aspekty aktywizacji zawodowej i społecznej (dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), tymczasem osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług. Należy uwzględnić szczególne potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a zarazem konieczność realizacji ich praw – zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Niezbędne jest znalezienie środków finansowych umożliwiających realizację ich praw”.

Skąd pieniądze dla Funduszu?
Źródłami przychodu mają być:

obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy,
danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy,
dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób z niepełnosprawnością,
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu,
odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu,
odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów,
inne przychody.
Kto zapłaci składkę na Fundusz?
Pracodawcy i inne organizacje za osoby zatrudnione, wykonujące pracę na umowie o pracę nakładczą, umowie agencyjnej, umowie zleceniu lub innej, wykonujące pracę w areszcie, pobierające stypendia sportowe, otrzymujące świadczenia socjalne na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny, będące żołnierzami zawodowymi i funkcjonariuszami bez prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Inne osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem m.in.: duchownych, pobierających zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłek dla opiekuna, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej.
Co sfinansują pieniądze Funduszu?
Zadania z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością.
Zadania ustawowe jednostek sektora finansów publicznych, związane ze wsparciem społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością.
Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Programy rządowe i resortowe w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, realizowane na podstawie ustawy oraz innych ustaw.
Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
Środki z Funduszu pokryją także m.in.: koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej oraz koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu.

Kto zrealizuje zadania, które finansował będzie Fundusz?
Jednostki samorządu terytorialnego lub
jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie opracowywał roczny plan działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Zadania będą realizowane w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski będzie można składać do wojewody, on będzie przekazywał ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej listy rekomendowanych wniosków. Będzie je mógł rozpatrywać zespół powołany w resorcie pracy. Aby samorządy mogły otrzymać środki z Funduszu, będą one musiały zawrzeć umowę z wojewodą.

Zadania finansowane z Funduszu przez jednostki, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, będą realizowane w drodze otwartego konkursu ofert.

Danina solidarnościowa
Zapłacą je osoby fizyczne, których dochód w roku podatkowym przekroczył 1 mln zł, w wysokości 4 proc. nadwyżki od tej kwoty.

Danina solidarnościowa wpłacana będzie do urzędu skarbowego i przekazywana na oddzielny rachunek Funduszu w ciągu dwóch miesięcy. Danina solidarnościowa będzie wpływać do 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy.

Kiedy ustawa zacznie obowiązywać?
Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Jaki będzie budżet Funduszu?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że danina solidarnościowa wyniesie 1,15 mld zł. Analizę wykonano na podstawie danych jednostkowych z zeznań podatkowych za 2016 r. Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) wyniesie 647 mln zł.

„Założono, że składka na Fundusz Pracy zostanie obniżona z 2,45 proc. do 2,3 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a składka na SFWON zostanie określona na poziomie 0,15 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Skutki finansowe oszacowano na podstawie wykonania przychodów Funduszu Pracy w 2016 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive