image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

W świetle obowiązujących przepisów określających warunki ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych sposób dokumentowania szczególnych schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1 reguluje załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych .

Zgodnie z objaśnieniem nr 8 do tego załącznika w odniesieniu do okresów sprawozdawczych począwszy od stycznia 2011 r. osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osoby niewidome. Stwierdzenie dotyczące schorzenia może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. 

Wliczanie pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniem specjalnym reguluje art. 2a ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji, który stanowi, że art. 2a ust. 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów potwierdzających wystąpienie u pracownika schorzeń, o których mowa w art. 26a ust. 1b. W związku z powyższym, osobę niepełnosprawną z której orzeczenia wynika, że posiada schorzenie szczególne można uwzględnić jako osobę posiadającą takowe schorzenie od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, które zawiera stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego. 

Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) organy orzekające o niepełnosprawności utraciły podstawę do zamieszczania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu niepełnosprawności. Jednakże taką możliwość przywrócił art. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3. W świetle tej ustawy, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, po uprawomocnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego w okresie od 27 czerwca do dnia poprzedzającego wejście w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji (tj. do dnia 22 października 2018 r.) – na wniosek osoby niepełnosprawnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – będzie wydawał zaświadczenie potwierdzające, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, stanowiła choroba, o której mowa w art. 26a ust 1b ustawy o rehabilitacji. Pracodawca korzystający z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który otrzyma określone we wspomnianej ustawie zaświadczenie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności, stanowiące swego rodzaju uzupełnienie wcześniejszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – może na podstawie takiego kompletu dokumentów skorygować wnioski za okresy od dnia przedstawienia mu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. będzie uznawane przez PFRON w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń - wyłącznie w powiązaniu z orzeczeniem wydanym w okresie pomiędzy 27 czerwca a 22 października 2018 r. Wzór wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności oraz wzór zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

źródło: www.pfron.org.pl

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive