W ubiegłym tygodniu, na szkoleniu z udziałem przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownicy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych starali się wytłumaczyć pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne czym w zasadzie jest efekt zachęty i jak się go ustala w praktyce.

W trakcie dyskusji pojawiło się kilka pytań dotyczących sposobu wykazania efektu zachęty we wnioskach o dofinansowanie.

O czym musi pamiętać każdy pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami? Aby wykazać efekt zachęty w odniesieniu do każdego z pracowników, który został zatrudniony, jako osoba niepełnosprawna ważnym jest, aby zatrudnienie nastąpiło na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, przedstawionego najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę.

Pracodawca zobowiązany jest do wykazania efektu zachęty metodą ilościową (poprzez ustalenie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać wsparcie, w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tę osobę) lub metodą jakościową (wykazując, że pracownik podjął pracę na wakacie zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1-6 i ust. 5 ustawy) w miesiącu rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną.

Obowiązkiem pracodawcy jest dysponowanie ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w dniu podpisania umowy o pracę – jedynie w ten sposób będzie on w stanie wykazać, że osiąga cel pomocy publicznej.

źródło: www.pfron.org.pl