Od paru lat krąży informacja o tym, jakoby miały zniknąć ulgi na przejazdy komunikacją publiczną m.in. dla osób z niepełnosprawnością i studentów. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury, czy w 2019 r. ulgi na przejazdy są zagrożone.

„W związku z wejściem w życie przepisu art. 28 ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. (Dz.U. poz. 2435), zakres uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego osób niepełnosprawnych i studentów nie ulega zmianom w 2019 r.” – uspokaja Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Ulgi dłużej o rok
Co zawierają zmienione przepisy? Najważniejszy dla pasażerów wydaje się art. 87, który w ust. 1 brzmi:

„W terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi przepisami”.

Zmieniono więc w tym przepisie rok z 2018 na 2019. Natomiast ust. 2 tego artykułu brzmi:

„W terminie, o którym mowa w ust. 1, finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych”.

Więcej osób uprawnionych do ulg?
Warto przy okazji wspomnieć, że korzystne dla wielu osób z niepełnosprawnością zmiany w systemie ulg na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego wprowadza projekt Ustawy o dostępności.

Przy 78-procentowej uldze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością albo jednego z ich rodziców lub opiekuna planuje się usunięcie zapisu, który ogranicza obecnie przejazdy ze zniżką do podróży wyłącznie: „z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem”.
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymać miałyby prawo do ulgi 37 proc. „przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych”.
Osoby z umiarkowanym stopniem dostałyby także uprawnienie do 37-procentowej ulgi „przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych”.
Nie wiadomo jednak na razie, kiedy te nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać.

źródło: www.niepelnosprawni.pl