Ustawy o zapewnieniu dostępności, w tym dostępności cyfrowej, stwarzają warunki do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły w społeczeństwie poczuć się obywatelami takiej samej kategorii jak wszyscy inni – mówił w środę, 15 stycznia, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Pierwszy raz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Rady Dostępności. Przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o planowanych działaniach podejmowanych w ramach programu „Dostępność plus”.

Uczestniczący w posiedzeniu wiceminister rodziny Paweł Wdówik podkreślił, że ustawy o zapewnieniu dostępności oraz dostępności cyfrowej stwarzają warunki do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły w społeczeństwie poczuć się obywatelami takiej samej kategorii jak wszyscy inni.

- Chciałbym, żeby dzięki naszej współpracy i działaniom osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które potrzebują różnych form wsparcia, mogły być obywatelami korzystającymi z dóbr kultury, edukacji czy pracy, jeśli tylko będą tego chciały – powiedział Paweł Wdówik.

Zapewnił, że chce poprawiać sytuację osób z niepełnosprawnościami tak, jak dzieje się to w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych.

- Będę się angażował w to, by w Polsce też było pełne równouprawnienie, brak wykluczeń i dyskryminacji – powiedział.

Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy i eksperci.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności, a także przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

źródło: www.niepełnosprawni.pl