Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, a przeciętny miesięczny dochód, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w ciągu całego roku kalendarzowego. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny składa się odpowiednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy.

Sprzęt rehabilitacyjnyprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

Wniosek należy złożyć w:

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Słupsku
ul. Jaracza 5 w pok. nr 12
tel.: 59 814 28 72 / 59 814 28 71

Pobierz wniosek

Wniosek należy złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20
76-200 Słupsk
tel. 59 841 43 11

Pobierz wniosek