Cel programu, Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

Adresaci programu
Gminy wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi samodzielnie, tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.
Kto może skorzystać z programu?
Osoby samotne w wieku 75 lat i więcej. 
Na co należy przeznaczyć pieniądze?
Na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku). Na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały. 
Finansowanie programu
Gmina na realizację działań może otrzymać dotację celową, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

źródło: www.mpips.gov.pl