Wnioskodawcy, którzy do dnia 08.01.2019 r. złożyli w ZUS wnioski o zmniejszenie wysokości składek w ramach tzw. „małego ZUSu” mogą ubiegać się o refundację składek z PFRON.

w wysokości:

100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada znaczny stopień niepełnosprawności;
60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności;
30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – gdy posiada lekki stopień niepełnosprawności.

Z „małego ZUS” mogły skorzystać podmioty gospodarcze, które:

jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi, nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.
 

Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako:

twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
 
Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

źródło: www.pfron.org.pl