image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Odnosząc się do treści artykułu „Firmy zagrożone utratą statusu zakładu pracy chronionej” opublikowanego w dniu 21 maja 2020 r. w Dzienniku Gazeta Prawna należy wskazać, że w ocenie Funduszu regulacje zawarte w przepisach dotyczących działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mają na celu w przypadku zakładów pracy chronionej przede wszystkim dążenie do zachowania miejsc pracy i są one komplementarne z pozostałymi uregulowaniami dotyczącymi powszechnych form wsparcia.

Znaczne wsparcie dla prowadzących zakłady pracy chronionej zostało wprowadzone na podstawie art. 68 gd ustawy o rehabilitacji zgodnie z którym w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na: 

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 

2) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
1.pracownikami,
2.wykonawcami pracy nakładczej,
3.innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta   zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
4.niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
lub zakładowego funduszu aktywności;

3) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności. 

Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony powyżej jest uzyskanie zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz prowadzi już stosowne postępowania w tym zakresie. 

Art. 9 z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875) wprowadza z dniem 1 lipca 2020 r. zmianę do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dopuszczającą czasowe obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b z 25% na 18%. Oznacza to, że w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 18%, pracodawca zachowa zarówno fundusz rehabilitacji, jak i niewykorzystane środki tego funduszu. 

Pracodawca zatem może zdecydować czy korzysta z powszechnych form wsparcia, ponosząc ryzyko utraty statusu zakładu pracy chronionej czy też korzysta z form przewidzianych dla zakładów pracy chronionej (które w części nie wyłączają możliwości ubiegania się o powszechne formy wsparcia). 

Trudno zatem potwierdzić na dzień dzisiejszy tezę podnoszoną w artykule prasowym.

źródło: www.pfron.org.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive