„Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 złotych, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. Jeszcze tylko do 30 listopada włącznie rodzice mogą składać wnioski o tego typu wsparcie

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko do 20 roku życia uczące się w szkole oraz na dziecko z niepełnosprawnością do 24 roku życia, uczące się w szkole.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie może złożyć rodzic lub opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek do 30 listopada można złożyć przez:

portal informacyjno-usługowy Emp@tia
lub przez bankowość elektroniczną
lub portal PUE ZUS
lub drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń).

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

źródło: www.niepelnosprawni.pl