image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Pobyt obywatela Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. oraz deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi trwającymi na terytorium ich państwa nadaje się w organie gminy na pisemny wniosek numer PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Wymagane dokumenty:

wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania poniżej),
dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie,
1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego),
w razie braku dokumentów wnioskodawca składa oświadczenie o swojej tożsamości pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76 – 200 Słupsk

pokój nr 10 (wysoki parter),

w miesiącu marcu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 18.00

w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Sprawę w Urzędzie Miejskim załatwia się po uprzednim otrzymaniu stosownego biletu. Bilety uprawniają do wykonania bezpłatnego zdjęcia w punkcie foto znajdującym się na terenie Ratusza pok. 013 (obok KASY). Ponadto bilety zawierają termin i godzinę wizyty w sprawie nadania numeru PESEL.

Bilety wydawane są wyłącznie w poniedziałki i środy na holu głównym Ratusza od godziny 7.30 do wyczerpania

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Numer PESEL na podstawie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają:

zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego  Unii  Europejskiej, 
zezwolenie na  pobyt czasowy,  status uchodźcy, 
ochronę  uzupełniającą,
zgodę na  pobyt tolerowany. 
 PESEL nie przysługuje także obywatelom Ukrainy,  którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone. W przypadku wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa wyżej numer PESEL może zostać nadany.

Składając wniosek, warto podać swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi załatwienie innych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne). Będzie potrzebny do weryfikacji tożsamości osoby składającej wnioski drogą elektroniczną.

Założenie profilu zaufanego nastąpi automatycznie. Na podany adres e-mail zostanie wysłany identyfikator użytkownika profilu zaufanego. SMS-em przyjdzie jednorazowe hasło, niezbędne do aktywacji profilu zaufanego.

 Wniosek o nadanie nr PESEL

źródło: www.slupsk.pl


 

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.