Celem programu PFRON pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

flaga ukrainy i unii

Moduł II programu jest skierowany do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym. Pomoc finansowa udzielana samorządom w ramach Modułu II może być również przeznaczana na objęcie wsparciem osób towarzyszących Beneficjentom programu, którym udzielono wsparcia, a których pobyt w Polsce jest legalny na podstawie art. 2  ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.   

Fundusz nie określił zamkniętego katalogu finansowanych lub dofinansowanych działań, ponieważ zakres wsparcia w module II zależy od specyficznej sytuacji związanej z elastycznym reagowaniem na danym terenie. Samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj wsparcia, które jest niezbędne i wynika ze specyficznych potrzeb. Podejmowane działania mogą mieć charakter jednorazowy lub być rozłożone w czasie, jeśli tego wymaga konkretna sytuacja.

Fundusz wspiera samorządy we wszelkich inicjatywach nakierowanych na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski, które mają na celu m.in. zapewnienie niezbędnych potrzeb bytowych i usług opiekuńczych, wsparcia psychologicznego i prawnego, rehabilitacji usprawniającej, terapii zajęciowej, aktywizacji oraz włączenia społecznego.

Jednym z istotnych obszarów spożytkowania środków PFRON w ramach Modułu II jest rehabilitacja usprawniająca i terapia w postaci m.in.: 

opieki psychologicznej i wsparcia psychoprofilaktycznego, organizowania grup wsparcia,
zajęć usprawniających, terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej i usprawniającej, co obejmuje również zapewnienie materiałów do terapii, zajęć manualnych oraz dydaktycznych.
Wśród działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach Modułu II są np.:

kursy języka polskiego,
poradnictwo o dostępnych formach wsparcia i usługach oraz poradnictwo prawne,
zapewnienie sprzętu pomocnego w komunikowaniu się (np. tablet).
Fundusz w ramach programu może finansować koszty osobowe personelu udzielającego pomocy niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy, w tym np.:

wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej,
wynagrodzenia personelu zatrudnionego w związku z pobytem osób niepełnosprawnych z Ukrainy wraz z opiekunami,
wynagrodzenie tłumacza,
wynagrodzenie prawnika,
koordynator wsparcia lub specjalista ds. socjalno-bytowych w ramach projektu dodatkowego wsparcia.
Fundusz w ramach programu może finansować koszty usług transportowych np. przewóz grupy osób z punktu recepcyjnego, transport do lekarza, transport specjalistyczny (także transport zbiorowy),

Pomoc finansowa w ramach Modułu II jest też przeznaczana na zapewnienie potrzeb w zakresie noclegu, wyżywienia i zakwaterowania, np.:

zakup pościeli i niezbędnego wyposażenia,
wyżywienia, w tym zakup dodatkowych produktów żywnościowych w uzasadnionej sytuacji np. zapewnienie wyżywienia adekwatnego do diety osób niepełnosprawnych (na podstawie zaświadczeń lekarskich),
zakup sprzętu specjalistycznego np. podnośnika składanego kąpielowo-transportowego, krzesła toaletowego,
wyposażenia kuchni w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego (małe agd),
zakup bojlera elektrycznego na ciepłą wodę,
zakup mebli do wyposażenia kuchni,
zakup kuchenki gazowej wraz z butlą, lodówki,
koszt mediów,
zakup pralki automatycznej,
środki czystości,
zakup środków higienicznych i pielęgnacyjnych, ręczniki i inne artykuły pierwszej potrzeby niezbędne do bieżącego funkcjonowania,
w uzasadnionych sytuacjach zakup odzieży i obuwia dostosowanego do pór roku.
Wzory wniosków zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania. Wnioski składane są w trybie ciągłym, rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza samorządy do udziału w Module II programu.

źródło: www.pfron.org.pl