image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Jednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest sprawne i efektywne, a przy tym zapewniające wysoką jakość, wsparcie osób z niepełnosprawnościami w aktywizacji zawodowej. To właśnie w tym celu wprowadzono do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nową linię wsparcia dedykowaną wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom biernym zawodowo z powodu choroby.

Ania stoi za ladą i okazuje zadowolenie ze zdobycia nowych kompetencji zawodowych

W ramach Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami PO WER ministerstwo przeprowadziło konkurs dotyczący zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jak również osób biernych zawodowo z powodu choroby. O środki aplikować mogły organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz agencje pracy pośredniczące w zatrudnianiu tych osób. Na ten cel przeznaczono 170 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku naboru i oceny wniosków ministerstwo zawarło 54 umowy o dofinansowanie projektów zakładających wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Docelowo planowane jest dotarcie do ponad 10 tys. osób. Wszystkim zaoferowane zostanie tzw. szyte na miarę wsparcie aktywizacyjne nakierowane na silną indywidualizację. Każdy uczestnik projektu będzie miał opracowaną swoją własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jego potrzebom oraz preferencjom i dostosowaną do możliwości każdej zgłaszającej się do projektu osoby.

Najważniejszym celem jest doprowadzenie osób objętych wsparciem do zatrudnienia i poprawa ich sytuacji na rynku pracy.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Do projektów rekrutowane są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami lub bierne zawodowo z powodu choroby. Uczestnikami projektów mogą być zarówno niepracujące jak i pracujące osoby z niepełnosprawnościami.

Jakie wsparcie jest oferowane w projektach?
W przypadku niepracujących osób z niepełnosprawnościami zapewnione jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie ich zatrudnienia. W przypadku pracujących osób z niepełnosprawnościami zakłada się natomiast wsparcie w planowaniu rozwoju ich kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służące poprawie ich pozycji na rynku pracy.

Projekty zakładają m.in. wsparcie takie jak:

identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (opracowanie indywidualnego planu działania),
ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji, lub kwalifikacji (kursy, szkolenia),
zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże u pracodawcy),
w zależności od potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa lub pośrednika pracy,
wsparcie trenera pracy,
inne formy aktywizacji zawodowej.
Zgłoś się do projektu!
Projekty wybrane przez ministerstwo realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz agencje pracy. Rekrutacje do poszczególnych projektów, uwzględniających specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, prowadzone są na terenie całego kraju.

Zachęcamy do kontaktu z podmiotami oferującymi wsparcie w poszczególnych województwach. Dane kontaktowe wraz z adresami biur projektów są dostępne na stronie 

źródło: www.gov.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.