Tylne wejście po schodkach do starego autobusu.
Podróżujące autokarami osoby z niepełnosprawnością otrzymają pomoc m.in. w przejściu z poczekalni dworca do pojazdu, przy wsiadaniu do niego czy załadowaniu bagażu - zakłada nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, uchwalona 15 stycznia 2015 r. przez Sejm.
 
Nowela wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane w państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.
Zgodnie z regulacją, w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. Chodzi o dworce w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, obsługujące rocznie ponad 500 tys. odjeżdżających pasażerów, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie.
 
Pomoc będzie bezpłatna
 
Chodzi m.in. o nieodpłatną pomoc np. w przejściu z poczekalni na pokład pojazdu, we wchodzeniu do autokaru i znalezieniu siedzenia, załadowaniu i odebraniu bagażu, przewiezieniu psa przewodnika.
Przepisy dotyczą dworców, których właścicielem lub współwłaścicielem, posiadającym ponad połowę udziałów, jest samorząd. Regulacja zakłada także, że nie tylko właściciel dworca, ale także zarządzający dworcem niebędący jego właścicielem będzie mógł wystąpić do ministra transportu z wnioskiem o wyznaczenia dworca, który ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dostosowanie do wymagań unijnych terminali na dworcach ma być zadaniem gminy. Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z ich dostosowaniem mają pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych.
Minister transportu ma weryfikować wnioski zgłoszone przez samorządy. Pozytywna weryfikacja sprawi, że dworzec znajdzie się w wykazie dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej. Dworce będą kontrolowane i mogą być wykreślone z tego wykazu w przypadku negatywnej kontroli.
 
Nowelizacja reguluje ponadto kwestie związane z ochroną praw pasażerów, szczególnie ws. składania i rozpatrywania skarg. Chodzi m.in. o niedopełnienie pewnych obowiązków przez przewoźnika, w tym niezabezpieczenie podstawowych potrzeb pasażerów w trakcie podróży czy odpowiedniego stanu bezpieczeństwa.
 
Skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą rozpatrywać: organizator publicznego transportu zbiorowego oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Marszałek województwa - stanowi nowelizacja - będzie natomiast rozpatrywał skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez podmiot zarządzający dworcem, wyznaczony do udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
 
W przypadku dworców będących własnością samorządu województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.
 
Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, właściciel lub podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem, organizator turystyki lub pośrednik turystyczny będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł.
 
źródło : www.niepelnosprawni.pl