• Projekty
  • 1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Łączne dofinansowanie: 5292,00 zł

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników w ramach zadań zlecanych przez PFRON, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Termin realizacji: 27.08.2020-31.12.2020