• Projekty
  • 1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Towarzystwem Nasz Dom realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 5 158 826,52 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 900 885,19 PLN

CEL
Celem działań projektowych jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
II 2018 – XII 2020

GRUPA DOCELOWA
Wsparciem w ramach projektu otrzymają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin, w szczególności seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami.

DZIAŁANIA
W projekcie przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
- praca socjalna, opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;
- świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych);
- organizacja i prowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych;
- rozwój nowoczesnego systemu teleopieki;
- funkcjonowanie telefonu zaufania;
- zajęcia grupowe i specjalistyczne poradnictwo dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
- utworzenie i prowadzenie 2 mieszkań wspomaganych;
- usługi wspierające rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji (konsultacje, psychoterapia, warsztaty i in.)

EFEKTY
Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów i osób z niepelnosprawnościami, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność i możliwe będzie funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w Domu Pomocy Społecznej zostanie odsunięta w czasie luz zniwelowana. Działania skierowane do rodzin przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji opiekunów, będą miały charakter profilaktyczny, ograniczą ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.