Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Równe szanse - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja II realizuje Fundacja Progresja.

Projekt „Równe szanse - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja II” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 1.04.2021-31.03.2022 roku na terenie Słupska i powiatu słupskiego.

Całkowita wartość projektu: 239 222,20 zł
Dofinansowanie PFRON: 202 272,20 zł
Wkład własny ze źródeł publicznych: 36 000 zł

W ramach projektu realizowane są działania:

1.Usługi asystenckie (1.04.2021-31.03.2022)
Celem wsparcia jest:
- zwiększenie samodzielności do pełniejszego życia społecznego osób niepełnosprawnych
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zakres wsparcia usług asystenckich:
a) pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Wsparcie psychologiczne (1.04.2021-31.03.2022)
Celem wsparcia psychologa jest:
- zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych,
- zmniejszenie poczucia bezradności w zdefiniowaniu wyborów życiowych, które może dokonać osoba z niepełnosprawnością,
- zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

Zakres wsparcia psychologa:
Bezpłatne porady dla uczestników projektu. Indywidualne rozmowy po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88