Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 • Obszar A
 • Obszar B
 • Obszar C
 • Obszar D

W 2022 roku PFRON  realizuje 14 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od dnia 1 marca 2022 r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane 
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania
kursu) – 800 zł,
– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,
c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł;
Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module I wynosi co najmniej:
15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4
25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2022 roku PFRON  realizuje 14 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od dnia 1 marca 2022 r.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 –  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami 
w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

2) Obszaru B

a) w Zadaniu 1
dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł,

b) w Zadaniu 2
dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł
dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
c) w Zadaniu 3 – 7.500 zł
d) w Zadaniu 4 – 4.000 zł
e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module I wynosi co najmniej:
10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5
10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2022 roku PFRON  realizuje 14 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od dnia 1 marca 2022 r.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadania 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym).adresowana do osób 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

Obszaru C:
a) w Zadaniu 1 - do 25000 zł,
b) w Zadaniu 2 – 3.500 zł,
c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
d) w zakresie ręki – 12.000 zł
przedramienia – 26.000 zł
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł
– na poziomie podudzia – 18.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
c) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b 
d) w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł
e) w Zadaniu 5 – 7.500 zł

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
w module I wynosi co najmniej:
10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadania: 1,3 i 4
25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W 2022 roku PFRON  realizuje 14 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od dnia 1 marca 2022 r.

Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 3.600 zł w ciągu roku, wkład własny to 15% kosztów opłaty.

Adresaci obszaru D:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Słupsk

  01.03.2022 - 31.08.2022

  Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Słupsku
  ul. Jaracza 5 w pok. nr 12
  tel.: 59 814 28 72 / 59 814 28 71

  Pobierz wnioski:
  A B C D

 • Powiat słupski

   01.03.2022- 31.08.2022

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Słupsku

  ul. Sienkiewicza 20
  tel.: (59) 841 43 11

  Pobierz wnioski:
  A B C D

 • 1