O częściową refundację kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego może ubiegać się jego pracodawca. Zwrotu kosztów – do wysokości 80% (nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę niepełnosprawną) – dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

Pracodawca, chcąc otrzymać tego rodzaju wsparcie, składa wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub innej jednostce wskazanej przez starostę.

Pracodawca musi jednak pamiętać o tym, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez niego przed datą podpisania umowy.

Refundacja udzielana przedsiębiorcom jest przeznaczona na szkolenia specjalistyczne i ogólne.

Wysokość refundacji jest uzależniona od typu pracodawcy i rodzaju szkolenia. Maksymalna wysokość refundacji refundacji jest przedstawiona w poniższej tabeli:

Rodzaj szkolenia Typ przedsiębiorcy
mały średni duży
ogólne 80% 80% 70%
specjalistyczne 55% 45% 35%


Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy udzielanej na szkolenia, lub też gdy nie można określić, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości określonej dla szkoleń specjalistycznych.

Refundacja kosztów szkoleniaprocedury w regionach

  • Słupsk
  • Powiat słupski

Obecnie Urząd Miasta w Słupsku nie realizuje zwrotów kosztów o przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnych z powodu braku środków.

Obecnie PUP w Słupsku nie realizuje zwrotów kosztów o przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnych z powodu braku środków.