Biuro Projektu w Słupsku, z siedzibą przy ul. Al. 3 Maja 44 realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt „Na fali”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób bezrobotnych (60 kobiet i 40 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w wieku powyżej 30 lat i więcej. Zamieszkujących na terenie powiatu słupskiego, w okresie od 01.09.2017r. do 30.09.2018r.

Grupa docelowa projektu:
100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn)
bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat i więcej, zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu słupskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:
osoby długotrwale bezrobotne min. 10 % tj. 10 osób (6 kobiet  i 4 mężczyzn),
osoby w wieku 50 lat i więcej min. 15% tj. 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn),
kobiety min. 60%, tj. 60 osób,
osoby o niskich kwalifikacjach min. 30% tj. 30 osób  (18 kobiet i 12 mężczyzn),
osoby z niepełnosprawnościami  min. 15 % tj. 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn).


Projekt „Na fali” obejmuje :

Wsparcie na rzecz określenia ścieżki zawodowej, podniesienia motywacji i wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy

1. Poradnictwo zawodowe (6 godzin)  i psychologiczne (4 godziny)
100 uczestników projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym                (6 godzin/2 spotkania 3 godzinne). Zakres wsparcia obejmuje: identyfikację osobowości zawodowej i preferowanej w zakresie środowiska pracy w kontekście zainteresowań                i ograniczeń zdrowotnych z wykorzystaniem informacji uzyskanych m.in. przy użyciu Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych, diagnozę potrzeb szkoleniowych                    i możliwości doskonalenia zawodowego, pomoc w podjęciu decyzji dot. wyboru/zmiany zawodu uwzględniającej potencjał uczestnika oraz potrzeby lokalnego rynku pracy, planowanie rozwoju kariery zawodowej, wyznaczenie celów zawodowych, ścieżki aktywizacyjne – informacje o lokalnym rynku pracy. Efektem konsultacji będzie utworzenie IPD (Indywidualnego Planu Działania).
Ponadto uczestnicy projektu odbędą indywalne konsultacje z psychologiem                               (4 godziny/osobę), skoncentrowane na identyfikację i współudział w rozwiązywaniu problemów, przełamywanie barier psychologicznych oraz wspieranie uczestników w realizacji zmian i wzmacnianie motywacji.

2. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy  (16 godzin)
Uczestnicy projektu wezmą udział w 2 dniowych warsztatach z zakresu technik poszukiwania pracy. Program warsztatów obejmuje: ocenę własnej sytuacji na rynku pracy, analizę lokalnego rynku pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację w sieci (m.in. Goldenline, Linkedln), selekcje ofert pracy, autoprezentację w kontakcie z pracodawcą (symulacje rozmów, assessment center), analizę najczęstszych pytań kwalifkacyjnych.
Wsparcie służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców

Szkolenia zawodowe (160 godzin) 
Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przewiduje się wyłącznie realizację szkoleń/usług szkoleniowych, których efektem będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z ustalonymi standardami. Zakres i tematyka szkoleń wyniknie z analizy potrzeb i predyspozycji (IPD)  z uwzględnieniem faktycznego zapotrzebowania pracodawców. Szkolenia zawodowe będą realizowane w grupach 11-13 osobowych.

Wsparcie w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego 

Staże zawodowe (3 miesiące)
 Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano odbycie 3 miesięcznych staży zawodowych powiązanych z tematyką odbytych szkoleń zawodowych. 

Wsparcie bezpośrednio ukierunkowane na zdobycie zatrudnienia  

Pośrednictwo pracy (8 godzin)
Wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy. Zakres pośrednictwa pracy obejmuje m.in. analizę potrzeb i oczekiwań uczestnika co do przyszłego zatrudnienia, dopasowanie i udostępnienie ofert pracy, profesjonalną pomoc w przygotowaniu do docelowych rozmów kwalifikacyjnych, wyszukiwanie i pozyskanie adekwatnych ofert pracy, udostępnienie rekrutującym pracodawcom danych uczestników projektu, inicjowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami. Dla 8 Uczestników/czek projektu zaplanowano wypłatę dodatku relokacyjnego w kwocie 8110,08 zł. 

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
zwrot kosztów dojazdu,
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem,
materiały dydaktyczne oraz catering podczas szkoleń,
dodatek relokacyjny w kwocie 8110,08 zł,
stypendium szkoleniowe w kwocie 1064 zł + ZUS,
w ramach stażu – koszty badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł + ZUS.

Biuro projektu 
EUROSOLUTIONS Jan Dymek
Aleja 3-go Maja 44 (pok. 19)
SŁUPSK 76-200
Koordynator projektu : Dagmara Osowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. 502 630 525
Asystent Projektu: Katarzyna Kalinowska
Strona internetowa:  www.nafali.eurosolutions.pl

źródło:www.nafali.eurosolutions.pl 

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive