Moduł I

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 • Obszar A
 • Obszar B
 • Obszar C
 • Obszar D

W 2018 roku PFRON  realizuje 10 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu; maksymalna kwota dofinansowania - 8.000 zł, wkład własny 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności: kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B - maksymalna kwota dofinansowania 1.600 zł oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania (zakwaterowanie, wyżywienie w okresie trwania kursu, dojazd) 600 zł, wkład własny 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci obszaru A

Zadanie 1:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2018 roku PFRON  realizuje 10 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania; maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej 20.000 zł (w tym 12.000 zł na urządzenia brajlowskie), dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku w znacznym stopniu 8.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru 5.000 zł, wkład własny 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł (istnieje możliwość zwiększenia kwoty), bez wkładu własnego.

Adresaci obszaru B:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W 2018 roku PFRON  realizuje 10 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania od 7.000 zł do 20.000 zł, wkład własny 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania 3.000 zł, bez wkładu własnego.

Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu, maksymalna kwota dofinansowania od 9.000 zł do 26.000 zł (istnieje możliwość zwiększenia kwoty), wkład własny 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, maksymalna kwota dofinansowania 30% ceny protezy, refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu, maksymalna kwota dofinansowania 200 zł, wkład własny 10% ceny brutto usługi.

Adresaci obszaru C:

Zadanie 1:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Zadanie 2:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na wprowadzony obowiązek przedłożenia dwóch ofert z niezależnych protezowni przez wnioskodawców. Oferty / specyfikacje wystawcy powinni wypełnić w formie aktywnej w wersji wypełnionej komputerowo. 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W 2018 roku PFRON  realizuje 10 zadań  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” Moduł I, tj.

Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, wkład własny to 15% kosztów opłaty.

Adresaci obszaru D:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Słupsk +

  07.05.2018 - 30.08.2018

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. Słoneczna 15d pok. 5
  tel.: (59) 840 18 90

  Pobierz wnioski:
  A B C D

 • Powiat słupski +

   21.05.2018- 30.08.2018

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Słupsku

  ul. Sienkiewicza 20
  tel.: (59) 841 43 11

  Pobierz wnioski:
  A B C D

 • 1
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive