image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Szanowni Czytelnicy, Oddaję w Państwa ręce 28 numer Kwartalnika naukowego „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” w kontekście coraz większych wymagań społeczeństwa i gospodarki wobec ewaluacji jakości rezultatów działalności naukowej, takich jak na przykład publikacje w czasopismach naukowych obecnych w obiegu międzynarodowym.

Na wstępie jest mi ogromnie miło zakomunikować, że nasze cza­sopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji w bazie IC International Journals Ma­ster 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) w wysokości 72,72 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej ankiety ewaluacyjnej oraz analizy wydań czasopisma z 2017 r., dokonanej przez Ekspertów Index Copernicus. Oznacza to poprawę dotychczasowego wskaźni­ka o 3,38 pkt w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi wyraz uznania dla wszyst­kich osób zaangażowanych w tworzenie Kwartalnika. Nieustanna dbałość o bieżą­cą aktualizację informacji o naszym periodyku i nowych wydaniach, wyświetlanych w Paszporcie Czasopisma w systemie IC, pozwala na zwiększenie grona odbiorców, promocję publikacji oraz dotarcie do naukowców z całego świata. Pozwala to na speł­nienie kryterium przejrzystości, mającego na celu wykrycie stosowania nieetycznych praktyk oraz poddanie się weryfikacji środowiska naukowego. Dodatkową korzyścią jest uczestnictwo czasopisma w procesie badania cytowań prowadzonym przez Index Copernicus oraz obecność publikacji w nowo stworzonej bazie IC International World of Papers.

Wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kwartalnik stawia sobie ambitny cel polegający na integrowaniu środowiska zaj­mującego się problematyką niepełnosprawności. Wokół niego skupiają się wysiłki zarówno badaczy z wielu dyscyplin naukowych, jak i przedstawicieli administracji publicznej realizujących na co dzień politykę Państwa w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz tych podmiotów, które w realizacji tej polityki aktywnie partycypują, takich jak przedsiębiorcy oraz organizacje woluntarystyczne i społecz­ne z trzeciego sektora.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pełni znaczącą rolę w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowo-spo­łecznej. Na szczególne podkreślenie zasługują zadania zlecane polegające na organi­zowaniu konkursów dla organizacji pozarządowych, działających m.in. na rzecz za­trudnienia osób niepełnosprawnych. W ostatnio ogłoszonym konkursie na zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” środki finan­sowe przeznaczone będą na projekty dotyczące wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy, zwiększenia ich samodzielności, wzrostu aktywności w różnych dziedzi­nach życia, zapewnienia dostępu do informacji, a także poprawy jakości funkcjono­wania otoczenia osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania pozytywnych postaw społecznych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje także wiele badań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim na wniosek podmiotów badawczych (w ramach trybu konkursowe­go) lub badania, których tematyka określana jest przez PFRON. W 2018 r. został ogło­szony konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”, adresowany do szkół wyższych, instytutów badawczych, placó­wek PAN oraz innych podmiotów o udokumentowanym dorobku badawczym w zakre­sie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. PFRON może także dofinansować badania na zamówienie ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zachęcam wszystkich Państwa, zarówno osoby indywidualne zainteresowane poru­szaną tematyką, jak i profesjonalistów czy ekspertów w dziedzinie niepełnosprawno­ści, do lektury bieżącego numeru. W dziale System wsparcia osób niepełnosprawnych znajdą Państwo szereg opracowań przeglądowych, poruszających kwestię rozwoju i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, w szczególności w odniesieniu do szans na niezależność – dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, oraz wska­zujących praktyczne modele rozwiązań, w tym także zagranicznych, jak i możliwe zagrożenia wynikające z uzależnienia osoby wspomaganej od wsparcia lub udzielania niewłaściwej pomocy. Problem pokonywania barier w kształtowaniu własnej tożsamo­ści dotyczy również osób niesłyszących. Przykłady wyrównywania szans w środowi­sku akademickim prezentuje artykuł na temat funkcjonowania studentów z różnymi dysfunkcjami słuchu. W dziale Rehabilitacja artykuł na temat udziału w terapii lo­gopedycznej osób po usunięciu krtani przedstawia wnioski z badań dotyczących mo­tywacji do rehabilitacji mowy, a tym samym do poprawy jakości życia i ciągłego roz­woju – mimo niepełnosprawności. Oryginalne wyniki badań, dotyczących aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, prezentują również dwa artykuły zamieszczone w dziale Zatrudnienie.

W szczególności rozważania na temat aktywności zawodowej, także wspomaganej, w kontekście poczucia samoskuteczności osób niepełnosprawnych mogą stać się inspi­racją do dalszych prac naukowych. Natomiast z perspektywy korzyści dla gospodarki i społeczeństwa wydaje się, że na szczególną uwagę zasługuje analiza czynników warun­kujących zatrudnienie osób po transplantacjach, przeprowadzona na podstawie badań, które dofinansowane zostały z środków PFRON.

Dorota Habich

p.o. Prezesa Zarządu PFRON

Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej

Kwartalnik "Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania"

źródło: www.pfron.org.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.