Warto Wiedzieć Więcej

2014
Powiat Słupski

 

PION O projekcie

Projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2021 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego realizowany jest od 1.02.2021-31.12.2021 roku dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, zamieszkujących miasto Słupsk i powiat słupski. Kwota dofinansowania projektu wynosi 377 570 zł.

Celem wsparcia jest:
- zwiększenie samodzielności do pełniejszego życia społecznego osób niepełnosprawnych
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zakres wsparcia usług asystenckich:
a) pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

   

Internetowy Rejestr Dostępnych Usług Społecznych to narzędzie umożliwiające szybki i prosty dostęp do aktualnie świadczonych przez lokalne organizacje i instytucje usług społecznych.

Platforma internetowa umożliwia organizacjom pozarządowym i instytucjom wprowadzenie szczegółowych informacji o swojej aktualnej ofercie. Użytkownicy na swoich indywidualnych kontach dodawać mogą usługi, przypisując je do odpowiednich kategorii, wymagane jest podanie warunków, czasu, miejsca, oraz okresu w jakim będą dostępne.

Zobacz jakie to proste:

1. Wejdź na: irdus.pl

2. Załóż konto

3. Poczekaj na aktywację 

4. Dodawaj usługi

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt „Równe szanse - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany jest od 1.01.2020-31.03.2021 roku na terenie Słupska i powiatu słupskiego.

W ramach projektu realizowane są działania:

1.Usługi asystenckie (1.01.2020-31.03.2021)
Celem wsparcia jest:
- zwiększenie samodzielności do pełniejszego życia społecznego osób niepełnosprawnych
- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zakres wsparcia usług asystenckich:
a) pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Wsparcie psychologiczne (1.01.2020-31.03.2021)
Celem wsparcia psychologa jest:
- zwiększenie motywacji do samodzielnego podejmowania decyzji życiowych,
- zmniejszenie poczucia bezradności w zdefiniowaniu wyborów życiowych, które może dokonać osoba z niepełnosprawnością,
- zwiększenie pewności siebie przy podejmowaniu działań i planowaniu przyszłości.

Zakres wsparcia psychologa:
Bezpłatne porady dla uczestników projektu. Indywidualne rozmowy po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Filmowa 2, II piętro
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

Podkategorie

Fundacja Progresja rozpoczęła w tym roku realizację projektu „WWW – Warto Wiedzieć Więcej 2014” dla pracodawców z otwartego rynku pracy z powiatu słupskiego zatrudniających osoby niepełnosprawne. Projekt przewiduje spotkania z pracodawcami na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych np. dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy, do adaptacji miejsca pracy czy dofinansowania do wynagrodzeń. W ramach działań punkt PION przy ulicy Sienkiewicza 18 będzie oferował pomoc osobom niepełnosprawnym z powiatu przy wypełnianiu wniosków o wsparcie finansowe dotyczące likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych oraz dofinansowań do turnusów i sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych. Specjaliści w punkcie PION będą informować o ulgach i uprawnieniach z jakich mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

 

Serdecznie zapraszamy:

ul. Sienkiewicza 18
lub ul. Filmowa2, II piętro

76-200 Słupsk

tel. 59 726 01 78
59 722 20 88

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Informator 2014

Spotkania informacyjne

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„WWW - Warto Wiedzieć Więcej 2014” prowadzony jest przez Fundację Progresja przy wsparciu Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk.